Dự án

Luatdatdai 7_result

Luật đất đai

Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng tài sản cũng được xác định rõ trong luật.

Trước năm 1993 thì chưa có các quy định về quyền sử dụng đất.
Luật đất đai

Tin nổi bật

Tin công ty

Góc báo chí